Rada MTŚK

RADA TOWARZYSTWA

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny organizowane i zarządzane jest przez swoją radę, składającą się z przedstawicieli funkcjonujących ośrodków idziałających programów Towarzystwa oraz osoby powołane przez Radę Towarzystwa spośród członków Towarzystwa.

Rada Towarzystwa ustanawia wewnętrzne prawo i dba o to, aby Towarzystwo funkcjonowało zgodnie ze swoim statutem. Jej bezpośrednim przedstawicielem jest sekretarz.

Członkowie Rady Towarzystwa:

Trisama das – Sekretarz Rady Towarzystwa

Mayamari devi dasi – Skarbnik Rady Towarzystwa

Kryszna Kirtan das – Prezydent Świątyni MTŚK w Mysiadle

Dvarakacyuta das – Prezydent Świątyni MTŚK we Wrocławiu

Yadavendra Govinda das – Prezydent Świątyni MTŚK w Czarnowie

Wyciąg ze statutu MTŚK

Punkt 2 statutu: CELE DZIAŁALNOŚCI I ZASADY ICH REALIZACJI

§7
Celem działalności Towarzystwa jest propagowanie wiedzy o Bogu, Najwyższej Osobie oraz filozofii świadomości Kryszny, zgodnie z zapisami pism wedyjskich.

§8
Cele, o których mowa jest w §7 Towarzystwo realizuje w szczególności przez przybliżenie społeczeństwu nauki i kultury wedyjskiej;
-​ organizowanie różnorodnych form zbiorowego intonowania świętych imion Kryszny, a zwłaszcza Maha-mantry:
Hare Kryszna Hare Kryszna
Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
-​ propagowanie wegetarianizmu, ekologii oraz zdrowego stylu życia;
-​ organizowanie odczytów, kursów, seminariów i konferencji naukowych;
-​ kształcenie i zatrudnianie duchownych;
-​ realizowanie inwestycji kościelnych i sakralnych;
-​ nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzanie nim;
- zbieranie ofiar, przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych;
- wydawanie prasy, książek, druków, literatury i multimediów, środków audiowizualnych oraz zakładanie i posiadanie zakładów poligraficznych,
- organizowanie własnego kolportażu lub korzystanie z innej sieci kolportażu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
organizowanie koncertów muzyki wyznaniowej, festiwali, wystaw oraz innych  imprez o charakterze artystycznym,
- korzystanie ze środków masowego przekazu oraz posiadanie i używanie własnych środków społecznego przekazu z zachowaniem w tym zakresie prawa powszechnie obowiązującego;
- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej;
prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;
prowadzenie działalności edukacyjnej;
prowadzenie działalności naukowo – badawczej;

prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie;
inicjowanie powstawania i przystępowanie do krajowych organizacji międzykościelnych i międzywyznaniowych;
członkostwo w międzynarodowych organizacjach wyznaniowych i międzywyznaniowych oraz utrzymywanie kontaktów zagranicznych w sprawach związanych z realizacją swoich celów;
ustanawianie fundacji;
zakładanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych.

Punkt 4 statutu: CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba, która:
- ​posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
​wyznaje prawdy wiary określone w załączniku nr. 1 do niniejszego statutu;
​przestrzega reguł praktyki bhakti, w szczególności zaś nie angażuje się w:
a)​hazard,
b)​przyjmowanie środków i substancji odurzających,
c)​utrzymywanie relacji i związków seksualnych, których charakter pozostaje w sprzeczności z zasadami określonymi w pismach wedyjskich,
d)​spożywanie mięsa, ryb i jaj oraz ich pochodnych.
​została przyjęta w poczet członków Towarzystwa uchwałą Rady Towarzystwa na pisemny wniosek Prezydenta Świątyni lub trzech kapłanów, po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz zdaniu egzaminu z doktryny – wiedzy wedyjskiej.

 2.​ Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać członkiem Towarzystwa za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, poświadczoną notarialnie.

​3.​Dzieci członków Towarzystwa mogą nabywać członkostwo w drodze właściwej ceremonii religijnej, przeprowadzonej za zgodą przedstawicieli ustawowych w obecności dwóch świadków będących członkami Towarzystwa.

§13
 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje przez:
- dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie Radzie Towarzystwa;
- przystąpienie do innego kościoła lub związku wyznaniowego;
​wykluczenie przez Radę Towarzystwa za działanie sprzeczne z zapisami statutu lub uchwałami Rady Towarzystwa oraz świadome, rozmyślne i permanentne działanie na szkodę Towarzystwa i jego dobrego imienia;
​śmierć.

§14
 Członek Towarzystwa ma prawo:
- brać udział w życiu Towarzystwa i realizacji jego celów;
​przedstawiać władzom Towarzystwa wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Towarzystwa;
- ​reprezentować Towarzystwo na zewnątrz po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Towarzystwa.

§15
 Członek Towarzystwa ma obowiązek:
- ​przestrzegać niniejszego statutu oraz uchwał Rady Towarzystwa;
- ​przestrzegać nauk założyciela Towarzystwa, A. C. Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupady.