Projekty

  • Projekt Pizza Effect

W lipcu 2013 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaakceptowała do realizacji projekt „Pizza Effect” którego Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny było partnerem.

„Pizza Effect” to projekt koordynowany przez Lotus Trust, organizację pomocy i rozwoju edukacyjnego w Wielkiej Brytanii. W projekcie udział wzięło siedem krajów: Wielka Brytania, Węgry, Słowenia, Niemcy, Polska, Holandia i Belgia. Projekt ten zjednoczył dorosłych wokół wspólnej idei zdrowego, prostego jedzenia, uznania dla kultury własnej i innych, oraz aktywnej integracji społecznej we Wspólnocie Europejskiej.

W trakcie licznych warsztatów kulinarnych, partnerzy nawiązywali komunikację promowali interakcję międzypokoleniową oraz zachęcali do uczenia się osoby dorosłe biorące udział w projekcie. Wykorzystanie żywności jako tematu scalającego projekt miało na celu zdobycie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności personelu niezbędnych do zarządzania organizacjami. Przez wyjazdy na sześć spotkań, każdy z partnerów poznał szeroką gamę praktycznych metod szkolenia dorosłych; poprawy komunikacji, pozyskiwania funduszy i umiejętności pracy zespołowej.

W drodze edukacji nieformalnej i działań pozwalających na samo-ekspresję w oparciu o tematy związane z projektem została zmniejszona bariera ograniczająca społeczną integrację dorosłych. Promowany był zdrowy styl życia, poszerzona została różnorodność kulturowa i poziom wiedzy oraz integracji społecznej natomiast wiedza już posiadana została przystosowana do współczesnych warunków. W projekcie uwzględnione zostały osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym (kobiety, dzieci, migranci, uchodźcy, osoby starsze, osoby niepełnosprawne i osoby mieszkające na obszarach wiejskich).

Projekt partnerski „Pizza Effect” jest współfinansowany przez Program „Uczenie się przez całe życie”

  • Ankieta

W 2013 roku przeprowadzaliśmy ankietę wśród członków i sympatyków MTŚK-a. Ważne jest dla nas to co myślicie o MTŚK, istotne są dla nas Wasze doświadczenia i potrzeby. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ankiecie prosimy o maila na adres biuro@mtsk.pl

 

____________________________________________________________________

Rejestrując Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sformułował następującą misję:

1. Systematyczne szerzenie wiedzy duchowej wśród ogółu społeczeństwa, w celu: zaznajomienia ludzi z w technikami życia duchowego, powstrzymania upadku wartości moralnych i osiągnięcia prawdziwej jedność i pokoju na świecie.

2. Propagowanie świadomości Kryszny, tak jak została ona objawiona w Bhagawad-gicie i Śrimad-Bhagavatam.

3. Umacnianie więzi między członkami Towarzystwa i zbliżanie ich do Kryszny, Najwyższej Istoty, i poprzez to rozwinięcie w nich oraz we wszystkich ludziach idei, że każda dusza jest integralną cząstką Boga (Kryszny), równą mu jakościowo.

4. Nauczanie i rozpowszechnianie ruchu sankirtana (zbiorowego intonowania świętego imienia Boga), jak jest to objawione w naukach Śri Ćaitanji Mahaprabhu.

5. Wznoszenie dla członków Towarzystwa i ogółu społeczeństwa, świętych przybytków transcendentalnych rozrywek, poświęconych osobie Kryszny.

6. Zacieśnianie więzi między członkami Towarzystwa w celu nauczania prostszego i bardziej naturalnego sposobu życia.

7. Publikowanie i kolportowanie periodyków, magazynów, książek i innych pism mogących przyczynić się do osiągnięcia wspomnianych wyżej celów.